• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม
    จังหวัดยโสธร

    ผลิตข้าวที่ปลอดภัย มีค่ายิ่งต่อผู้บริโภค
เอกลักษณ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร “กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม” หมายความว่า กลุ่มนี้ผลิตข้าวที่ปลอดภัย มีค่ายิ่งต่อ ผู้บริโภค ส่วนชาวนาคือผู้ผลิตข้าวเป็นผู้ซึ่งมีจิตใจที่ตั้งอยู่ในศีลธรรม “ข้าวบุญเรือง” ข้าวจากท้องนาปลอดสารพิษ โดย กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร ที่มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและห่วงใยผู้บริโภค ต้นข้าวทุกต้นได้รับการ ดูแลอย่างใกล้ชิด เมล็ดข้าวทุกเมล็ดได้ผ่านการปลูกและเก็บเกี่ยวจากมือชาวนาอย่างแท้จริง ภายใต้การรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล
ประวัติ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร
แต่เดิมพื้นที่ชุมชนวัดสวนธรรมร่วมใจ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ชาวบ้านปลูกมันสำปะหลัง ปลูกปอ ดินส่วนมากขาดความอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชใดๆ ได้ผลผลิตต่ำ ไม่คุ้มทุน เกิดภาวะยากจน หนี้สินเพิ่มพูน เกษตรกรละทิ้งไร่นา พระครูทักษะรักขิตธรรม(หลวงพ่อธรรมชาติ) ทราบถึงปัญหาและพยายามหาทางแก้ไข โดยความร่วมมือกันของชาวชุมชนและภิกษุ เริ่มปลูกต้นไม้จนกลายเป็นป่า ทำให้เกิดระบบนิเวศดีขึ้น มีสัตว์ป่าเริ่ม มาอาศัยอยู่ เมื่อสมดุลธรรมชาติดีขึ้น ชาวชุมชนเริ่มทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ปลูก ข้าว ถั่ว งา ผัก ผลไม้ และหาความรู้การทำเกษตรเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ชาวชุมชนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนปี พ.ศ. 2548 ชาวบ้าน ได้รวมกลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ซึ่งมีความหมายว่ากลุ่มนี้ผลิตข้าวที่ปลอดภัย มีค่ายิ่งต่อผู้บริโภค ส่วนชาวนาคือผู้ผลิตข้าวเป็นผู้ซึ่งมีจิตใจที่ตั้งอยู่ในศีลธรรม จากชุมชนหนึ่งที่เข้มแข็งได้ขยายโอกาสให้กับ เกษตรกรรอบข้างที่สนใจได้เข้าร่วมกับกลุ่ม มีเกษตรกรจากจังหวัดใกล้เคียงเช่น จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ และได้ร่วมกันจัดทำเวทีสัมมนาร่วมกันกับผู้บริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันถอดบทเรียนจนเกิดปฏิญญาชาวนาที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน มีใจความสำคัญว่า
1. มีความสมัครใจในการรวมกลุ่มฯและต้องรวมกลุ่มออมสวัสดิการกองบุญหนุนเกื้อ
2. ปฏิบัติตามหลักศีล 5
3. ทำเกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐานสากล


โดยมีเป้าหมายของกลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม ดังนี้

1. พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ของตัวชาวนาเองและครอบครัว
2. พัฒนาระบบการทำการเกษตร จากทำนาอย่างเดียวไปสู่การเกษตรแบบผสมผสาน
3. เน้นการพึ่งตนเอง ทั้งเรื่องการผลิต และการใช้ชีวิตประจำวัน
4. รักษาความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในไร่นาของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. รักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศในไร่นาเกษตรกร ให้ยั่งยืน
6. ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก ทำน้ำยาเอนก ประสงค์ใช้เอง
7. สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการทุกขั้นตอนที่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ประหยัดพลังงาน การผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ที่เป็นวิธีการธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสุด
กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม เป็นการรวมกลุ่มกันเองโดยธรรมชาติ จนในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมบริหารกลุ่มเริ่มปรับเปลี่ยนการบริหารให้เข้ากับสังคมปัจจุบันที่โปร่งใส และทันสมัยมากขึ้น จนปลายปี 2558 คณะกรรมการบริหารกลุ่มได้มีมติจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร และยังปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2548 อย่างเคร่งครัดจวบจนปัจจุบัน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 85 คน มีพื้นที่ปลูกข้าว 2,057 ไร่ ผลิตข้าวเปลือกปริมาณรวม 290 ตันต่อปี
มีคติพจน์ว่า

“ศีลธรรมนำชีวิต ร่วมคิดร่วมทำ”
อาชีพ
อาชีพหลักคือการทำนา
ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่ม
     บุญกุ้มข้าวใหญ่ จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม เพื่อทำบุญร่วมกัน หลังจากที่เสร็จสิ้นภาระในการเก็บเกี่ยวข้าวในนา ดังนั้นช่วงเวลาในการทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ จึงกำหนดเอาเวลาระหว่างเดือนยี่ถึงเดือนสาม การทำบุญนั้นชาวนาทุกคน จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพ
     การลงแขกดำนา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือกัน โดยสมาชิกจะร่วมลงแขกดำนา บนที่นาของวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ
ตราสินค้า (brand) ข้าวบุญเรือง
สโลแกน หอม นุ่ม มีคุณธรรม
ผลิตภัณฑ์
ข้าวขาว
ข้าวมะลิ 105
ข้าวซ้อมมือมะลิ 105
ข้าวพื้นเมือง
ข้าวกล้อง
ข้าวมะลิ 105
ข้าวมะลิแดง
ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวดำสีลาภรณ์
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวเหนียวขาว กข.6 หอมเสงี่ยม
ข้าวเหนียวสันป่าตอง ธัญสิริน
กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว
เตรียมดิน โดยการ ไถดะ-ไถแปร-คราด
การปลูก (ปักดำ/โยนกล้า/หว่าน)
การดูแลรักษา บำรุงข้าวด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์
การควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน s
เก็บเกี่ยวผลผลิต
เก็บรักษาในโกดัง
ประโยชน์ของข้าวอินทรีย์
ข้าวเหนียวดำ มี “ เบต้าแคโรทีน และลูทีน” ในสัดส่วนที่สูง เบต้าแคโรทีน ช่วยบำรุงสายตา ลูทีน ช่วยป้องกันโรคต้อกระจกหรือสายตาเสื่อม ก่อนวัยอันควรของผู้สูงวัย เหมาะกับคนที่นั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ / และใช้สายตามากกับการใช้สมาร์ทโฟน
ข้าวเหนียวแดง มีดัชนีน้ำตาลปานกลางและต่ำ ทำให้ไม่เสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวาน สารโพลีฟินอล ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง และที่สำคัญ มีสาร GABA สูง ช่วยรักษาสมดุลในสมอง ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ทำให้ผ่อนคลาย ชะลอความแก่ก่อนวัย
ข้าวหน่วยเขือ อุดมด้วย วิตามินอี สูงสุด ช่วยป้องกันมะเร็ง ลดอาการโรคหัวใจวาย เสริมระบบภูมิคุ้มกัน บำรุงผิวให้สดใส/แผลเป็นหายเร็ว ชะลอความเสื่อมของเซลล์
ข้าวเจ้าเหลืองสร้อยทอง มี โฟเลต หรือวิตามินบี 9 สูงสุด "โฟเลต“ สามารถ ป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้เกือบทั้งหมด เช่น โรค ปากแหว่งเพดานโหว่ แขนขาพิการ หลอดประสาทไม่ปิด โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด บำรุงสมอง บำรุงเลือด ช่วย ป้องกันโรคหัวใจ   
ข้าวหอมมะลิ105 มีสาร ไนอะซีน รักษาผิวหนัง และระบบประสาท ช่วย สร้างเม็ดโลหิต ป้องกันโลหิตจาง มีวิตามินบีรวม ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการอ่อนเพลีย มีวิตามินบี 1 บี 2 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา และโรคปาก นกกระจอกได้
ข้าวหอมมะลิแดง มีดัชนีน้ำตาลปานกลางและต่ำ ทำให้ไม่เสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวาน มีสารโพลีฟินอล ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง มีสาร GABA สูง
มาตรฐานรับรอง
VIDEO
“ หอม นุ่ม คุ้มค่า ”
ข่าวสารชุมชนติดต่อสอบถาม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ 36210
เลขที่ 80 หมู่ที่ 8 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 โทร 087-194-0821, 091-661-4087
© 2018 www.TradingVillageNortheast. All Rights Reserved.